Napa Valley - rickyricky
By the 2nd wine tasting, we were pretty toasted...

By the 2nd wine tasting, we were pretty toasted...

northern california napa valley